Logo

เวอร์ชั่น2020.09.24

อัปเดต วันที่ 07/10/2020

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงระเบียบการจัดการ การเก็บรักษา และการใช้งานข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เฟรชเก็ต www.freshket.co (“เว็บไซต์”) และแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ Freshket (“แอปพลิเคชัน”) และการให้บริการต่างๆ ของบริษัทโพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “เฟรชเก็ต”)

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เฟรชเก็ตรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทางเฟรชเก็ตจึงได้มีการวางมาตรฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในด้านการวางมาตรการดำเนินงานอย่างเข้มงวดและการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของเฟรชเก็ต ทั้งนี้ เฟรชเก็ตได้จำกัดการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้งาน

เฟรชเก็ตจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่เฟรชเก็ตผ่านทางและแอปพลิเคชัน ณ เวลาที่มีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเวลาที่มีการทำคำสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียน อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้สั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางหรือแอปพลิเคชันเฟรชเก็ตจะทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าในแต่ละครั้ง ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการทำคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้สำเร็จลุล่วง

หากผู้ใช้งานได้ชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อหรือค่าบริการใดๆผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ขั้นตอนการชำระเงินโดยบัตรดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับชำระเงินออนไลน์โดยตรงเมื่อผู้ใช้งานทำคำสั่งชำระเงิน เฟรชเก็ตจะนำผู้ใช้งานออกจากหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตไปยังหน้าเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้าที่ทำหน้าที่รับชำระเงินออนไลน์แทน ดังนั้น เฟรชเก็ตจึงไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินการชำระเงินและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้งานได้เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้งานกดบันทึกข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตเฟรชเก็ตจะบันทึกข้อมูลในระบบของเฟรชเก็ตตามคำสั่งของผู้ใช้เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าครั้งถัดไป

ในการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตบริษัทคู่ค้าดังกล่าวอาจทำการเก็บบันทึกการทำรายการชำระเงินและข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้งาน โดยบริษัทคู่ค้านั้นจะได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการรับชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้นและจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้งานเท่านั้น

เฟรชเก็ตอาจมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ใช้งานสถานที่ที่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ช่องทางที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตโดยเฟรชเก็ตจะเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการจัดการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาระบบและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้เฟรชเก็ตสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจากการเก็บสถิติดังกล่าว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเฟรชเก็ตจะทำการเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บริการตามที่ผู้ใช้งานได้ทำคำสั่งและเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นบริการของเฟรชเก็ตยังรวมไปถึงการเลือกเฟ้นและเสนอโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละราย รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและการให้บริการใหม่ๆของเฟรชเก็ตหรือบริษัทในเครือของเฟรชเก็ตอีกด้วย

เฟรชเก็ตอาจใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับไปยังผู้ใช้งานเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเพื่อการจัดส่งสินค้า และเพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้งานหลังการรับบริการของเฟรชเก็ตหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการในอนาคตของเฟรชเก็ตหรือบริษัทในเครือ

เฟรชเก็ตไม่มีนโยบายในการขายหรือส่งต่อรายชื่อและข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายในแต่อย่างใด ทั้งนี้ เฟรชเก็ตอาจมีการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานโดยจำกัดเท่าที่จำเป็นให้แก่บริษัทคู่ค้าของเฟรชเก็ตซึ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานตามคำสั่งซื้อเพื่อการรับชำระค่าสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ทำรายการเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินของเฟรชเก็ต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน และเพื่อเสนอและแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเฟรชเก็ตหรือบริษัทคู่ค้าที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้งานโดยบริษัทคู่ค้าที่ได้รับข้อมูลจากเฟรชเก็ตจะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันนอกเหนือไปจากการให้บริการแก่เฟรชเก็ตเท่านั้นและข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปจากเฟรชเก็ตถือเป็นข้อมูลความลับโดยบริษัทคู่ค้าจะไม่สามารถเปิดเผย เผยแพร่ หรือส่งต่อให้แก่บุคคลใดๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับไปจากเฟรชเก็ตได้

เฟรชเก็ตอาจมีการเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตเพื่อวิเคราะห์ถึงสินค้าและบริการของเฟรชเก็ตในส่วนที่ได้รับความนิยมโดยเฟรชเก็ตอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการเลือกสรรข้อมูลหรือโฆษณาในหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเฟรชเก็ตที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เฟรชเก็ตอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือหากเป็นการเปิดเผยโดยสุจริตในกรณีที่ (ก) มีบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ กำหนดให้เฟรชเก็ตมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว(ข) มีคำสั่งหรือคำขอของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรรัฐใดๆให้เฟรชเก็ตต้องเปิดเผยข้อมูล (ค) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ ของเฟรชเก็ต และ (ง) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่ง หรือเฟรชเก็ต

การใช้ข้อมูล Geolocation

เฟรชเก็ตอาจใช้ข้อมูล geolocation เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานยิ่งขึ้นในการให้บริการหากผู้ใช้งานใช้บริการเฟรชเก็ตผ่านทางแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ เฟรชเก็ตอาจใช้ข้อมูล GPS จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานในการระบุตำแหน่งการใช้งานของผู้ใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้เฟรชเก็ตสามารถระบุร้านค้า สินค้า การจัดส่งสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ ที่สามารถให้บริการได้ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานกำลังใช้งานอยู่ ทั้งนี้ เฟรชเก็ตจะไม่มีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูล geolocation ของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งาน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ประสงค์จะให้เฟรชเก็ตเข้าถึงข้อมูล geolocation ของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถปิดระบบ location service สำหรับเฟรชเก็ตแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้

ระบบความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ต้องการการคุ้มครองด้วยมาตรการขั้นสูง เฟรชเก็ตมุ่งมั่นจะป้องกันการรั่วไหลและการเข้า การใช้ และการเปิดเผยถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่บริษัทคู่ค้าของผู้ใช้งานโดยการนำผู้ใช้งานไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทคู่ค้า เช่น การดำเนินการชำระเงินออนไลน์ เฟรชเก็ตจะนำข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นรหัส (encryption) ก่อนการส่งข้อมูลออกให้แก่บุคคลภายนอกโดยระบบ Secure Sockets Layer (SSL)

แม้ว่าเฟรชเก็ตจะได้พยายามคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้งานด้วยมาตรการขั้นสูงแล้วผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจว่าการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงออนไลน์อาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลโดยมิชอบไปได้

การยกเลิกการลงทะเบียนการใช้งานและการเพิกถอนความยินยอม

เฟรชเก็ตเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและมีความเข้าใจเป็นอย่างสูงหากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมของตนที่ได้ให้ไว้แก่เฟรชเก็ตที่อนุญาตให้มีการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการให้บริการในรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้าถึงที่อยู่ที่ผู้ใช้งานกำหนด เฟรชเก็ตอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่เพิกถอนความยินยอมต่อไปได้ เนื่องจากเฟรชเก็ตอาจไม่สามารถหาช่องทางการส่งสินค้าและรับชำระค่าสินค้าโดยไม่ผ่านการบันทึก จัดเก็บ และส่งข้อมูลให้แก่บริษัทคู่ค้าได้ นอกจากนั้น การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้งานอีกด้วย

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถส่งความประสงค์ของผู้ใช้งานให้แก่เฟรชเก็ตได้ที่ contact@freshket.co

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เฟรชเก็ตอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน หรือปรับให้เข้ากับการให้บริการ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานควรอ่านนโยบายนี้เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงมาตรการการเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเฟรชเก็ต

ติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานมีความสนใจเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเฟรชเก็ตตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด

163/141 ซอยประชาอุทิศ 11 ดอนเมือง

กทม. ประเทศไทย

หรือ www.freshket.co/contact